فوق برنامه پیش دبستان پیش دبستان
کلاس اول الف پسرانه کلاس اول الف دخترانه
کلاس اول ب پسرانه کلاس اول ب دخترانه
کلاس دوم پسرانه کلاس دوم دخترانه
کلاس سوم پسرانه کلاس سوم دخترانه
کلاس چهارم پسرانه کلاس چهارم دخترانه
کلاس پنجم پسرانه کلاس پنجم دخترانه
کلاس ششم پسرانه کلاس ششم دخترانه