تقویم اجرایی سیستم آموزشی گویش در سال 1400

ترم شروع ثبت نام   شروع ترم    پایان ترم
بهار 1400/01/01 1400/01/07 1400/02/17
اول تابستان 1400/02/02 1400/03/31 1400/04/25
دوم تابستان 1400/04/01 1400/04/28 1400/05/23
سوم تابستان 1400/05/20 1400/05/31 1400/06/23
اول پاییز 1400/05/25 1400/07/06 1400/08/20
اول پاییزویژه کودکان 1400/05/25 1400/06/03 1400/08/06
دوم پاییز 1400/06/20 1400/07/19 1400/09/04
دوم پاییزویژه کودکان 1400/07/20 1400/08/11 1400/10/14
اول زمستان 1400/08/11 1400/09/09 1400/10/22
زمستان ویژه کودکان 1400/09/05 1400/10/20 1400/12/23
دوم زمستان 1400/10/01 1400/10/27 1400/12/25