تقویم اجرایی سیستم آموزشی گویش در سال 1400

ترم شروع ثبت نام   شروع ترم    پایان ترم
بهار 1401/01/01 1401/01/07 1401/02/20
اول تابستان 1401/02/02 1401/03/28 1401/04/22
دوم تابستان 1401/04/01 1401/04/28 1401/05/26
سوم تابستان 1401/05/20 1401/06/01 1401/06/27
پاییزویژه بزرگسالان 1401/05/25 1401/07/09 1401/08/22
اول پاییزویژه کودکان 1401/05/25 1401/07/09 1401/09/12
اول زمستان 1401/08/11 1401/08/28 1401/10/10
زمستان ویژه کودکان 1401/09/01 1401/09/19 1401/11/30
دوم زمستان 1401/10/01 1401/10/24 1401/11/11