تقویم اجرایی سیستم آموزشی گویش در سال 1400

ترم شروع ثبت نام   شروع ترم    پایان ترم
بهار 1400/01/01 1400/01/07 1400/02/20
اول تابستان 1400/02/02 1400/03/28 1400/04/22
دوم تابستان 1400/04/01 1400/04/28 1400/05/26
سوم تابستان 1400/05/20 1400/06/01 1400/06/27
پاییزویژه بزرگسالان 1400/05/25 1400/07/09 1400/08/22
اول پاییزویژه کودکان 1400/05/25 1400/07/09 1400/09/12
اول زمستان 1400/08/11 1400/08/28 1400/10/10
زمستان ویژه کودکان 1400/09/01 1400/09/19 1400/11/30
دوم زمستان 1400/10/01 1400/10/24 1400/11/11