پسرانه دخترانه
کلاس اول پسرانه کلاس اول دخترانه
کلاس دوم پسرانه کلاس دوم دخترانه
کلاس سوم پسرانه کلاس سوم دخترانه
کلاس چهارم پسرانه کلاس چهارم دخترانه
کلاس پنجم پسرانه کلاس پنجم دخترانه
کلاس ششم پسرانه کلاس ششم دخترانه
کار و فناوری ششم پسرانه کار و فناوری ششم دخترانه