جدول زمان بندی و تقویم آموزشی

تقویم اجرایی سیستم آموزشی گویش در سال 1400
شروع ثبت نام شروع ترم پایان ترم
بهار1399/12/111400/01/071400/02/17
اول تابستان1400/02/021400/03/311400/04/25
دوم تابستان1400/04/011400/04/291400/05/23
سوم تابستان1400/05/201400/06/011400/06/31
اول پاییز1400/05/251400/06/031400/07/14
اول پاییزویژه کودکان1400/05/251400/06/031400/08/06
دوم پاییز1400/06/201400/07/191400/09/04
دوم پاییزویژه کودکان1400/07/201400/08/111400/10/14
اول زمستان1400/08/111400/09/091400/10/22
زمستان ویژه کودکان1400/09/051400/10/201400/12/23
دوم زمستان1400/10/011400/10/271400/12/25